Regulamin

REGULAMIN PORADNI DIETETYCZNEJ ON-LINE

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1.  Użytkownikiem może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

§ 2.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Przy prawidłowym korzystaniu z Serwisu należy spełnić następujące warunki:
 2. połączenie z siecią Internet;
 3. posiadanie konta poczty elektronicznej;
 4. przeglądarka internetowa;
 5. pobranie oraz zainstalowanie Aplikacji mobilnej w przypadku skorzystania z Usługi uwzględniającej możliwość skorzystania z Urządzenia Mobilnego; ​

II ZAMÓWIENIA

 

§3

ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

 1. Użytkownik za pomocą Serwisu może zamówić usługę.
 2. Po złożeniu zamówienia na wybrany indywidualny plan dietetyczny przez Użytkownika, Administrator natychmiast wyśle formularz żywieniowo-medyczny do wypełnienia w celu personalizacji diety.
 3. Indywidualny plan dietetyczny Użytkownik otrzyma zgodnie z wybranym Abonamentem i wskazaną w nim ilością dni.
 4. W trakcie trwania współpracy Użytkownik będzie mógł się kontaktować z Administratorem zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w wybranym Abonamencie.
 5. W momencie dokonania płatności za Abonament między Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa, której przedmiotem jest indywidualny plan dietetyczny.
 6. Po zawarciu umowy, Administrator prześle na e-maila Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy.
 7. Administrator sporządzi oraz prześle Użytkownikowi indywidualny plan dietetyczny nie później niż 7 dni roboczych.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych usług, które będą dodatkowo płatne.
 9. Współpraca pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem może zostać przedłużona na prośbę Użytkownika.

§4

PŁATNOŚĆ

 1. Kwota Abonamentu jest kwotą brutto, Administrator nie pobiera żadnej dodatkowej opłaty za dostęp do indywidualnego planu dietetycznego.
 2. Ceny poszczególnych Abonamentów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia są dostepne na stronie internetowej www.dietetykwmiescie.pl

III REKLAMACJA

§5

REKLAMACJA

 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinno się znaleźć:
 2. Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dni doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane. Wtedy Administrator zwróci się do Użytkownika, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 3. Administrator udziela odpowiedzi, odnośnie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
 4. W momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator ustali z Zamawiającym sposób rekompensaty wadliwości zamówienia.
 5. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator udzieli odpowiedzi dla Zamawiającego o przyczynach odmowy reklamacji, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia, powstałe z winy pacjenta na skutek nie stosowania się do ustalonego planu żywieniowego lub stosowania diety przez osoby postronne, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane dietetykowi.
 6. dane Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko oraz adres e-mail),
 7.  wskazanie powodu do reklamacji (np. brak możliwości kontaktu poprzez formularz),
 8. wskazania oczekiwań w celu rozpatrzenia Reklamacji (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot ceny).
 9.  Z uwagi na wysoką ilość zmian w związku z oddziaływaniem diety na organizm człowieka, pod warunkiem zachowania zasad dobrej praktyki zawodowej i sztuki dietetycznej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie uzyskanie przez pacjenta oczekiwanych rezultatów terapeutycznych. W takim przypadku reklamacja zostanie rozpatrzona poprzez zaproponowanie środków zaradczych, mających na celu zbliżenie pacjenta do oczekiwanych rezultatów.

§6

JADŁOSPISY

 1. Indywidualnie przygotowane jadłospisy są zaplanowane i przygotowane w taki sposób, aby zapewnić zbilansowaną dietę na każdy dzień jadłospisu. Po zapoznaniu się z jadłospisem, w ciągu 7 dni od otrzymania dopuszczalna jest jednorazowa korekta jadłospisu, jedynie w przypadku gdy pacjent nie jest w stanie spożyć danego dania ze względu na nietolerancję lub alergię na dany składnik żywieniowy.
 2. Pacjenci korzystający z usługi on-line, kolejny jadłospis otrzymują jedynie po przesłaniu wyników badań diagnostycznych oraz obwodów ciała i wagi i wypełnionego raportu. Jest to jedyna metoda na ocenę postępów pacjenta oraz przygotowanie właściwego jadłospisu.

§7

PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik zgadza się, że Indywidualny Plan Dietetyczny ma charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 2. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do Indywidualnego Planu dietetycznego. Użytkownik upoważniony jest jedynie do wykorzystania Indywidualnego planu dietetycznego do sporządzania własnych posiłków i we własnej diecie.
 3. W związku z powyższym zakazane jest:
 4. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Indywidualnego Planu Dietetycznego nie została ujawniona osobom niepowołanym.
 5. udostępniania i prezentowanie Indywidualnego planu dietetycznego osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z Administratorem,
 6. publikowanie niezależnie od formy publikacji,
 7. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.

§8

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Użytkownik ma prawo skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z: mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty, pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.
 3. Użytkownik może również skorzystać ze stworzonego przez Unię Europejską internetowego systemu rozstrzygania sporów (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false).
 4. Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Administrator przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 poz.1823 ze zm.) jest inspekcja handlowa (http://poznan.wiih.gov.pl/cms/?rozwiazywanie-sporow-konsumenckich,18).

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

KONTAKT

 1. W momencie, gdy pojawią się dodatkowe pytania a odpowiedzi na nie, nie zostały zawarte w treści Regulaminu, wtedy wszystkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Administratora, Użytkownik może kierować według swego wyboru:
 2. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach Serwisu.

§10

DANE UŻYTKOWNIKA

 1. Wszystkie dane osobowe Użytkowników, Administrator zbiera i przetwarza w celu świadczenia usług w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz polityką prywatności dostępną w Serwisie, pełniąc rolę administratora danych osobowych.
 2. Dane Użytkowników przetwarzane są przez Administratora jedynie w celu realizacji Umowy lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Umową.
 3. Dane Użytkowników mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej, o ile Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę przesłaną drogą elektroniczną.
 4. Administrator zapewnia, że dane Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wiążących decyzji administracyjnych lub prawomocnych wyroków sądowych. Administrator może jednak przekazać dane Użytkownika podmiotowi realizującemu wybrany przez Użytkownika sposób płatności, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji tej płatności.
 5. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak spowodować brak możliwości realizacji zamówienia.
 7. Niezależnie od danych podanych osobowych przez Użytkownika, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), Administrator może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu (dane eksploatacyjne) w szczególności:
 8. Administrator zastrzega, że jest zobowiązany do udzielania informacji o danych, o których mowa w ust. 7 powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 10. informacje o skorzystaniu przez Osobę Przeglądającą lub Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.02.2019  
Komentarze

Brak komentarzy dla tego wpisu, możesz być pierwszy


Dodaj komentarz