Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Dietetyk w Mieście

 

Data publikacji regulaminu: 04.10.2019

REGULAMIN SKLEPU

 

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sprzedawcą w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: https://dietetykwmiescie.shoplo.com jest Iwona Barzyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyk w Mieście Iwona Barzyk, ul. Rolnicza 61, 33-140 Lisia Góra; NIP: 9930588512 REGON: 381124095
2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest mailowo pod adresem e-mail: dietetykwmiescie@gmail.com
3. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

Na potrzeby obecnego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych definicji:

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupujący – każda osoba, która dokonuje zakupu w Sklepie.

3. Produkt – treść cyfrowa, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu – m.in. pliki w formacie pdf, doc, xls, wiadomości e-mail, eBooki, pliki w formacie mp3, avi. Produkt przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu.

4. Regulamin – poniższy regulamin dostępny pod adresem: https://dietetykwmiescie.shoplo.com/strona/regulamin

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: https://dietetykwmiescie.shoplo.com/

6. Sprzedawca – Iwona Barzyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyk w Mieście Iwona Barzyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP: 9930588512, REGON: 382244192, ul. Rolnicza 61, 33-140 Lisia Góra

7. Blog - blog funkcjonujący pod adresem: https://dietetykwmiescie.pl/

6. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: https://dietetykwmiescie.shoplo.com

 

§ 3

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie będzie potrzebne:

 • połączenie z siecią Internet,

 • standardowy system operacyjny,

 • standardowa przeglądarka internetowa,

 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

5. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23% zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce).

7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena znajdująca się przy produkcie w momencie dokonania zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.

 

§ 4

Składanie zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 • wybrać Produkt, który jest przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,następnie z widoku koszyka kliknąć przycisk „Zamawiam”

 • wybrać z listy kraj zamieszkania lub miejsce zamieszkania Kupującego,

 • podać adres email, na który odbędzie się wysyłka Produktu (należy na to zwrócić szczególną uwagę)

 • wybrać sposób płatności za zamówienie - Sprzedawca korzysta z obsługi płatności Blue Media S.A.

 • podać dane Kupującego: imię, nazwisko oraz numer telefonu,

 • podać dane firmowe - jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup w Sklepie,

 • zapoznać się z regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia - Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, jednak brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,

 • wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, ale zamówienie nie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,

 • następnie kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 • po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line i dokonuje płatności wybraną przez siebie metodą.

3. Płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

4. W przypadku płatności kartami kredytowymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart:

 • Visa

 • Visa Electron

 • MasterCard

 • MasterCard Electronic

 • Maestro.

5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie produktu elektronicznego w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu.

8.Niezwłocznie po zawarciu umowy, Sprzedawca wyśle do Kupującego wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zamówienia), która będzie potwierdzeniem zawarcia umowy, a w chwili zaksięgowania płatności e-mail zawierający link do pobrania zakupionego Produktu.

§ 5

Realizacja zamówienia

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych.

2. Realizacja zamówień odbywa się za pomocą przesłania Kupującemu produktu elektronicznego na podany w zamówieniu adres e-mail.

3. E-mail z Produktem zostaje wysłany do Kupującego w momencie zaksięgowania płatności na koncie Kupującego. Brak dokonania opłaty za produkt w ciągu 14 dni od zamówienia jest jednoznaczny z odstąpieniem umowy.

4. Jeżeli produkt wybrany przez Kupującego posiada informację, że jego wysyłka odbywa się częściami, poszczególne części będą przesyłane Kupującemu w wcześniej podanych określonych przedziałach czasowych. W opisie produktu znajdują się szczegóły dotyczące przesyłki do Kupującego, w tym terminów przesyłki poszczególnych części produktu.

 

§ 6

Korzystanie z Produktu

1. Produkt posiada treść cyfrową.

2. Do prawidłowego korzystania z Produktu, Kupujący powinien posiadać standardowy system operacyjny, standardową przeglądarkę internetową, aktywny adres e-mail, program Adobe Acrobat Reader lub inny pakiet obsługujący format PDF oraz pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników ( np. Libre Office, Open Office).

3. W momencie, kiedy Kupujący nie jest w stanie uruchomić pliku zakupionego Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem dietetykwmiescie@gmail.com

4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca może dostarczyć Kupującemu tylko treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu. Sprzedawca nie wykonuje na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie wykonuje na rzecz Kupującego jakichkolwiek usług doradczych.

 

§ 7

Kodeks dobrych praktyk

1. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

§ 8

Stosowanie i rezultaty oraz odpowiedzialność Sprzedawcy za korzystanie z Produktu przez Kupującego

1. Przygotowane przez Sprzedającego Produkty nie zostały ustalone poprzez wywiad żywieniowy oraz dokonanie analizy wyników badań Kupującego. Sprzedający nie posiada informacji dotyczących:

 • występowania alergii i nietolerancji Kupującego

 • nieprzyswajania przez Kupującego określonych produktów,

 • zaleceń lekarskich co do niespożywania przez Kupującego określonych produktów,

 • schorzeń lub urazów Kupującego

 • przyjmowanych przez Kupującego leków czy suplementów diety.

W związku z tym przed rozpoczęciem stosowania Produktu (m.in.diety) należy skonsultować się indywidualnie z lekarzem lub dietetykiem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania danego Produktu przez konkretnego Kupującego.

3. Wielość czynników wpływających na procesy zmiany nawyków żywieniowych i przeprowadzanych diet powoduje, że Sprzedawca nie daje gwarancji, że stosowanie Produktów przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowania Produktu i skonsultować się z lekarzem.

4. Efekty stosowania Produktów mogą się różnić u różnych Kupujących.

5. Produkty dostępne w Sklepie nie są przeznaczone dla wszystkich grup populacyjnych w szczególności dzieci i młodzieży, sportowców trenujących wyczynowo, kobiet ciężarnych i karmiących, osób z chorobami przewlekłymi tak jak cukrzyca i inne. Każdorazowo przed zastosowaniem Produktu Kupujący zobowiązany jest skonsultować się z lekarzem.

6. Sprzedawca nie kontroluje stanu zdrowia Kupującego na etapie stosowania Produktu. Kupujący zobowiązany jest odbywać konsultacje z lekarzem i poddawać się badaniom lekarskim samodzielnie w trosce o swój stan zdrowia.

 

§ 9

Prawa autorskie

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mają charakter Utworu i ulegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

2. W ramach zakupionych Produktów Kupujący nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Kupujący jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów,

 • udostępnianie i prezentowanie Produktów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem

 • publikowanie w jakikolwiek sposób i niezależnie od formy publikacji całości Produktu lub jego części,

 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Kupującego.

Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.

 

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 11

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub procesu zakupowego opisanego w § 4.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: dietetykwmiescie@gmail.com

4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.

5. W przypadku gdy Sprzedawca otrzyma niekompletną reklamację, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

6. Sprzedawca ustosunkuję się do reklamacji w ciągu 14 dniu roboczych od doręczenia reklamacji Sprzedawcy

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

§ 13

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego sklepu.

2. Sprzedawca oznajmia, iż dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej Sprzedawcy.  

3. Dane o zamówieniu będą przechowywane w bazie do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane zawarte na koncie będą przechowywane w bazie do czasu usunięcia konta. Dane przechowywane w bazie newsletterowej będą przetwarzane do czasu wypisania się z newslettera.

4. Kupujący będzie miał prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

5. Jeżeli Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będzie mógł wnieść skargę do Organu Nadzorczego. 

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://dietetykwmiescie.shoplo.com/strona/polityka_prywatnosci

 

§ 14

Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy ze Sprzedawcą.

 

§ 15

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

Komentarze

Brak komentarzy dla tego wpisu, możesz być pierwszy


Dodaj komentarz